Wiosna z OKKO

Pokaż wiosnę swoim OKKIEM i wygraj bon o wartości 400 zł na dowolne okulary dostępne w naszej ofercie! 🌸
1. Zrób zdjęcie w WIOSENNYM klimacie, na którym pokażesz swoją parę OKULARÓW 👓
2. Zamieść swoje ujęcie w komentarzu pod postem na naszym fanpage’u na FB
3. Zdjęcie, które zdobędzie największą ilość polubień wygrywa!
Konkurs potrwa do czwartku, do godz. 20
Udanego fotografowania!
*regulamin konkursu na okko.com.pl – wstawienie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

 

 

Bez-nazwy-1

 

 REGULAMIN KONKURSU
„WIOSNA Z OKKO”
(dalej „Regulamin”)

§ 1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „WIOSNA Z OKKO” na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Salon Optyczny OKKO z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 40A/41, 02-320 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000342819, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 951-22-98-562.
c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Salon Optyczny OKKO /powtórzyć ww treść)
d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony produktowej okko.com.pl na platformie internetowej https://www.facebook.com/OKKO.optyk/
f. „Zdjęcie” – zdjęcie wykonane w przez uczestnika oraz zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym
g. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
h. „Bon” – (1 szt., nagroda o wartości 400 zł) upoważnia do wykorzystania rabatu o wysokości 400 zł przy zakupie dowolnych okularów dostępnych w aktualnej ofercie OKKO dla uczestnika konkursu, którego zdjęcie zdobędzie największą ilość polubień.
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Salonu Optycznego OKKO z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 40A/41, 02-320 Warszawa
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 11.04.2016 r. o godz. 13:00 i trwa do
14.02.2014 r. do godz. 20:00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem platformy internetowej facebook – https://www.facebook.com/OKKO.optyk/
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz w każdym tygodniu trwania Konkursu.
§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej okko.com.pl. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na platformie internetowej facebook (https://www.facebook.com/OKKO.optyk/) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu
b. Wykonać zdjęcie zgodnie z opisem zamieszczonym w poście konkursowym z dnia 11.04.2016 na https://www.facebook.com/OKKO.optyk/.
c. Zamieścić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na platformie internetowej facebook https://www.facebook.com/OKKO.optyk/ . Zamieszczenie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu, a także przyjęciem formuły o wyrażeniu zgodna przetwarzanie przesłanych danych osobowych – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Zwycięzca wyłaniany jest na podstawie ilości kliknięć „Lubię to” pod zdjęciem zamieszczonym przez Uczestnika. Zwycięzcą zostaje Uczestnik o największej liczbie otrzymanych polubień (pod zamieszczonym zdjęciem) od innych użytkowników platformy facebook.com.pl w dniu 14.04.2016 o godz. 20
4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą
przyjmowane.
7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania Zdjęć, które uzna za niestosowne lub
niewpisujące się w konwencję Konkursu.
9. Uczestnik przesyłając Portret udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub
wykorzystanie wykonanego Portretu przez Salon Optyczny OKKO z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 40A/41, 02-320 Warszawa, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Portretu z Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
§ 4
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, który wykonał Zdjęcie w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem
wykonanego Portretu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że
posiada wiedzę, że wykonany Portret w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i
osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Portretu przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
§ 5
NAGRODA W KONKURSIE I SPOSÓB JEJ PRZYZNANIA
1. W ramach Konkursu przewidziana jest nagroda:
a. Bon w formie rabatu o wartości 400 zł na zakup dowolnych okularów dostępne w aktualnej ofercie Salonu Optycznego OKKO.
b. Nagroda przysługuje osobie, której Zdjęcie w dniu 14.04.2016 o godz.20:00 uzyskało największą ilość kliknięć „Lubię to”.
2. Do zadań Organizatora należy zatwierdzenie wyniku Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcy oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Organizatora określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. W Konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda.
4. W przypadku przesłania dwóch identycznych Portretów, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody
otrzymuje ten Portret, który został nadesłany w terminie wcześniejszym.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
§ 6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej okko.com.pl
§ 7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 11.04.2016 r.
§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Salon Optyczny OKKO z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 40A/41, 02-320 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu zatwierdzenia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu w momencie ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRODY
1. Zwycięzca zostanie powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na platformie internetowej https://www.facebook.com/OKKO.optyk/ lub za pomocą wiadomości prywatnej na serwisie społecznościowym facebook.pl w dniu 14.04.2016 do godz.20:30
2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zgłosić się po odbiór nagrody w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu w Salonie Optycznym OKKO (z siedzibą). Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na platformie internetowej facebook – https://www.facebook.com/OKKO.optyk/ wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.
3. Organizator wyda nagrodę Zwycięzcy Konkursu bezpośrednio w Salonie Optycznym OKKO w Warszawie, ul. Grójecka 40A/41, 02-320 Warszawa do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
4. Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować
pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty
odbioru nagrody.
5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku odbioru nagrody w ciągu 12 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 10
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs WIOSNA Z OKKO”” na następujący adres: Salon Optyczny OKKO ul. Grójecka 40A/41, 02-320 Warszawa lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: [email protected], przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu
poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.